Följ Norrlandsfonden

Kontaktpersoner

 • Styrelseordförande
 • 070-334 15 16

 • Presskontakt
 • Företagsanalytiker
 • per.nilsson@norrlandsfonden.se
 • 0920-24 42 68
 • 070-668 42 68

 • Presskontakt
 • VD
 • katja.lepola@norrlandsfonden.se
 • 070-379 46 77

 • Företagsanalytiker
 • xtaqpzyfpeqzttjvxzdqeruq.alapaa@neynnorrmiuaqbxulatdndzikusfondecmn.se
 • 070-668 42 58

 • Företagsanalytiker
 • anna.hedstrom@norrlandsfonden.se
 • 070-279 88 23

 • Företagsanalytiker
 • joingapc-lena.xwwahleznofupvstcqoimwedyrt@norrlamvndsfcponderlzkaidzn.xakralqeudkytyse
 • 070-564 73 32

 • Företagsanalytiker
 • birgitta.cajander@norrlandsfonden.se
 • 070-626 42 62

 • Företagsanalytiker
 • pekmgncrbvr-hzerxiikbx.pervysson@norrlanuidshyfoiuwkounogezwvnndunenwwgm.se
 • 070-382 82 71

 • Ekonomichef
 • tsyvelisabaietukh.engsyxezgixcantrabkeom@nveuforrlandsfondenib.scye
 • 070-524 42 53